Про управління

НАКАЗ Головного управління Держпраці у Київській області №3358 10.08.2021 року Про внесення змін до Положення про Головне управління Держпраці у Київській області

 

Положення про Головне управління Держпраці у Київській області 

Наказ від 17.03.2021 № 1187 “Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Головному управління Держпраці у Київській області”

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО:  

                                                                                         Конференцією трудового колективу

                                                                 Головного управління

                                                                                 Держпраці у Київській області 

                                                  Протокол № 1

                                                               «29» серпня 2019 року

                                                                     (зі змінами, затверджених

                                                                                                    протоколом від «25» березня 2020 року № 2

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку Головного управління Держпраці у Київській області

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку (далі – Правила) розроблені з урахуванням положень статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», інших нормативно-правових актів і поширюються на державних службовців та інших працівників Головного управління Держпраці у Київській області.

2. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку у Головному управлінні Держпраці у Київській області (далі – Головне управління), режим роботи, умови перебування державних службовців та інших працівників Головного управління та забезпечення раціонального використання їх робочого часу.

3. Службова дисципліна в Головному управлінні ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями та іншими працівниками Головного управління своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

4. Ці Правила доводяться до відома всіх державних службовців та інших працівників , які працюють у Головному управлінні, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в Головному управлінні

1. Державні службовці та інші працівники Головного управління повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці та інші працівники Головного управління у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці та інші працівники Головного управління повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці та інші працівники Головного управління під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися ділового стилю спілкування, виявляти принциповість, витримку і взаємоповагу.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державних службовців та інших працівників Управління Держпраці

1. Тривалість робочого часу державних службовців та інших працівників Головного управління становить 40 годин на тиждень

2. В Головному управлінні встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя.

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються такими:

– початок роботи о 9 годині 00 хвилин;

перерва для відпочинку і харчування з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

– закінчення роботи з понеділка по четвер о 18 годині 00 хвилин;

– закінчення роботи у п’ятницю о 16 годині 45 хвилин.

4. Напередодні святкових та неробочих днів, визначених статтею 73 Кодексу законів про працю України тривалість роботи державних службовців та інших працівників Головного управління скорочується на одну годину.

5. Забороняється у робочий час відволікати державних службовців та інших працівників Головного управління і від їх безпосередньої роботи для виконання ними доручень, не пов’язаних зі службовою діяльністю, а також скликати збори та наради з неслужбових питань.

6. Організація обліку робочого часу державних службовців та інших працівників Головного управління покладається на керівників структурних підрозділів Головного управління . Облік робочого часу ведеться у кожному структурному підрозділі відповідальною особою, на яку покладено такі функції, та подається до відділу персоналу Головного управління у формі табеля обліку робочого часу.

7. Вихід державних службовців та інших працівників Управління Держпраці за межі адміністративної будівлі у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. А також фіксується у журналі реєстрації місцевих відряджень.

8. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, також зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі державного органу можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп’ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення державного органу;

обов’язкового перебування в приміщенні державного органу (залучення інших працівників державного органу, проведення консультацій, нарад тощо).

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу обліковується, як робочий час.

ІV. Порядок повідомлення державними службовцями та іншими працівниками Головного управління про свою відсутність

1. Державні службовці та інші працівники Головного управління повідомляють свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем, іншим працівником Головного управління вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця (працівника) на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем, іншим працівником Головного управління протягом трьох робочих днів з часу своєї відсутності на роботі доказів поважності причини такої відсутності (у випадку відсутності з причин тимчасової непрацездатності – протягом трьох робочих днів після закінчення періоду тимчасової непрацездатності) такий державний службовець (працівник) повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника Головного управління Держпраці у Київській області щодо причини своєї відсутності.

4. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі Головного управління.

V. Перебування державних службовців та інших працівників Головного управління у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державні службовці та інші працівники Головного управління можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом начальника Головного управління, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця (працівника) не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Начальник Головного управління за потреби може залучати державних службовців та інших працівників Головного управління до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державних службовців Головного управління після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом персоналу і затверджується начальником Головного управління.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця (працівника), якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається керівниками самостійних структурних підрозділів до відділу персоналу наступного робочого дня після такого чергування.

5. У разі залучення державного службовця (працівника) до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Головному управлінні запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям (працівникам) надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців та інших працівників Управління Держпраці.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державних службовців та інших працівників Головного управління нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців та інших працівників Головного управління шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця та іншого працівника Головного управління (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державних службовців та інших працівників Головного управління шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті Головного управління.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1. Начальник Головного управління зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником Головного управління покладені відповідні функції.

2. Державні службовці та інші працівники Головного управління повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державними службовцями та іншими працівниками Головного управління, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Головному управлінні відповідає начальник Головного управління та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ)

і майна державними службовцями та іншими працівниками Головного управління

1. Державні службовці та інші працівники Головного управління зобов’язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій начальником Головного управління особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, начальником відділу персоналу, державним службовцем (працівником) Головного управління, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю (працівнику) Головного управління, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця (працівника).

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця, іншого працівника Головного управління до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються начальником Головного управління.