Роз’яснення щодо порядку безпечного проведення газонебезпечних робіт

25 липня 2016

 

Роз’яснення щодо порядку безпечного проведення газонебезпечних робіт

 

До газонебезпечних робіт відносяться роботи, пов’язані з оглядом, чисткою, ремонтом технологічного обладнання, у тому числі роботи всередині ємностей (резервуари, цистерни, тунелі, колодязі, приямки тощо), при виконанні яких мається або не виключена можливість виділення у робочу зону, відповідно до ГОСТ 12.1.005-76, вибухо- та пожежонебезпечних або шкідливих парів, газів та других речовин, а також роботи при недостатньому вмісту кисню (об’ємна частка нижче 20%).

На кожному підприємстві має бути розроблена інструкція, яка уточнює порядок підготовки та безпечного проведення газонебезпечних робіт відповідно до конкретних виробничих умов.

Сторонні організації при виконанні газонебезпечних робіт повинні керуватися інструкцією підприємства-замовника.

На підприємстві по кожному підрозділу необхідно розробляти перелік газонебезпечних робіт.

У переліку повинно бути вказані окремо газонебезпечні роботи  І групи – які виконуються з оформленням наряду-допуску, ІІ групи – які виконуються без оформлення наряду-допуску, але з обов’язковою реєстрацією у відповідному журналі, ІІІ групи – викликані необхідністю ліквідації або локалізації аварійних ситуацій і аварій.

На проведення газонебезпечних робіт оформлюється наряд-допуск, який передбачає розробку та подальше виконання комплексу заходів з підготовки та безпечного проведення робіт.

Газонебезпечні роботи, які періодично повторюються та які є невід’ємною частиною виробничого процесу, з аналогічними умовами їх проведення, постійним містом і характером робіт, визначеним складом виконавців, можуть проводитись без оформлення наряду-допуску. Заходи безпеки при проведенні таких робіт повинні бути викладені в технологічних регламентах, інструкціях на робочих місцях або у спеціальній інструкції. Такі роботи реєструються у журналі обліку газонебезпечних робіт.

До виконання газонебезпечних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне опосвідчення, навчені безпечним методам роботи, застосуванню засобів індивідуального захисту, правилам надання першої медичної допомоги постраждалим і пройшли перевірку знань у встановленому порядку.

Особи жіночої статі можуть залучатися до проведення окремих газонебезпечних робіт, передбачених технологічними регламентами,  інструкціями та які допускаються законодавством  про працю жінок.

До газонебезпечних робіт, які пов’язані  із застосуванням кисневих ізолюючих протигазів і повітряних ізолюючих апаратів, можуть залучатись лише особи, які пройшли спеціальне навчання щодо користування цими апаратами.

Кожна газонебезпечна робота, яка виконується з оформленням наряду-допуску або реєструється в журналі обліку складається з двох етапів:

– підготовка об’єкта до проведення газонебезпечної роботи;

– безпосереднє проведення газонебезпечної роботи.

Відповідальним за підготовку об’єкта до проведення газонебезпечної роботи призначається інженерно-технічний працівник цеху, під керівництвом якого перебуває експлуатаційний персонал даного об’єкта.

Відповідальним за проведення газонебезпечної роботи призначається інженерно-технічний працівник, який не зайнятий на період проведення такої роботи веденням технологічного процесу і знає способи безпечного проведення газонебезпечних робіт. У разі виконання роботи працівниками газорятувальної служби або сторонніх організацій, відповідальним за їх проведення призначається інженерно-технічний працівник, у підпорядкуванні якого знаходяться виконавці газонебезпечних робіт.

Допускається призначати одного керівника за її підготовку і проведення, за умови, що призначена особа знає безпечні методи й прийоми ведення роботи і звільнена від виконання інших обов’язків на період її проведення.

Головний інженер несе відповідальність за організацію безпечного проведення газонебезпечних робіт в цілому по підприємству.

Наряд-допуск підписується начальником цеху (установки, дільниці при безцеховій структурі), в якому проводиться робота, або особою, яка в установленому на підприємстві порядку його заміщує (іменована надалі “начальник цеху”), узгоджується з газорятувальною службою (з реєстрацією в спеціальному журналі і присвоєнням порядкового номеру), службою охорони праці, а при необхідності з суміжними цехами і затверджується головним інженером.

Особи, що затвердили наряд-допуск, несуть відповідальність за необхідність і можливість проведення газонебезпечних робіт.

Особи, що підписали наряд-допуск, несуть відповідальність за правильність і повноту розроблених заходів з підготовки та проведення газонебезпечних робіт, зазначених у наряді-допуску, а також за достатню кваліфікацію осіб, включених у наряд-допуск у якості керівників і виконавців газонебезпечних робіт.

Наряд-допуск оформлюють у двох примірниках.

Забороняється заповнення наряду-допуску олівцем. Записи в обох примірниках повинні бути чіткими. Виправлення в тексті і підписи відповідальних осіб під копірку не допускаються.

Наряд-допуск на проведення газонебезпечної роботи видається на кожне місце і вид робіт кожній бригаді, яка проводить такі роботи, і дійсний протягом однієї зміни.

Якщо робота виявилася незавершеною, а умови її проведення не погіршилися і характер роботи не змінився, наряд-допуск може бути продовжений на наступну зміну тій самій бригаді з підтвердженням можливості проведення роботи для кожної подальшої зміни підписами осіб, зазначених у п. 15 наряду-допуску.

Підготовку об’єкта до проведення на ньому газонебезпечної роботи здійснює експлуатаційний персонал цеху (виробництва) під керівництвом відповідального за підготовку.

Для підготовки об’єкта (устаткування, комунікацій тощо) до газонебезпечних  робіт повинен бути виконаний весь комплекс підготовчих робіт, передбачених у відповідних інструкціях та наряді-допуску.

При цьому повинні бути вжиті заходи щодо зменшення ступеня небезпеки газонебезпечної роботи зняттям тиску, видаленням шкідливих і вибухонебезпечних речовин, виключення їх появи із суміжних технологічних систем, унеможливлення джерел іскроутворення.

Газонебезпечні роботи дозволяється проводити тільки після виконання всіх підготовчих робіт та заходів, передбачених нарядом-допуском та інструкціями на робочих місцях. Забороняється збільшувати обсяг робіт, передбачених нарядом-допуском.

Виконувати газонебезпечні роботи необхідно бригадою виконавців у складі не менше двох осіб. Члени бригади повинні бути забезпечені відповідними засобами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям, інструментом, пристосуваннями і допоміжними матеріалами.

Перед початком газонебезпечних робіт відповідальний за їх проведення опитує кожного виконавця про самопочуття.

Про готовність об’єкта і виконавців до проведення газонебезпечних робіт повинно бути повідомлено газорятувальній службі. Без підтвердження можливості проведення робіт представником зазначеної служби початок робіт забороняється.

Роботи, пов’язані з можливим виділенням вибухонебезпечних речовин, повинні виконуватися у відповідному спецодязі і спецвзутті, із застосуванням інструментів і пристосувань, при роботі з якими відсутня можливість іскроутворення.

Для освітлення необхідно застосовувати вибухозахищені переносні світильники напругою не вище 12 В або акумуляторні лампи, які відповідають за виконанням категорії та групі вибухонебезпечної суміші.

Термін одноразового перебування працюючого в шланговому протигазі визначається нарядом-допуском, але не повинен перевищувати 30 хв.

Нагріті ємності перед спуском в них людей повинні бути охолоджені до температури, що не перевищує 30 °С.

Для проведення робіт всередині ємностей призначається бригада в складі не менше двох осіб (виконавець та спостерігач). Перебування всередині ємності дозволяється, як правило, одній людині. При необхідності перебування в ємкості більшої кількості працюючих повинні бути розроблені, внесені в наряд-допуск і додатково здійснені заходи безпеки.

У всіх випадках на робітника, що спускається у ємність, повинен бути надітий рятувальний пояс з сигнально-рятувальною мотузкою.

При відсутності зорового зв’язку між працюючим і спостерігаючим має бути встановлена система подачі умовних сигналів.

При проведенні робіт всередині ємності спостерігач повинен перебувати біля люка (лазу) ємності у такому ж спорядженні, як і той що працює, мати при собі ізолюючий протигаз у положенні “наготові”.

Для захисту органів дихання працюючих всередині ємностей потрібно застосовувати шлангові або киснево-ізолюючі протигази або повітряні ізолюючі апарати. Використання фільтруючих протигазів забороняється.

Робота всередині ємності без засобів захисту органів дихання може бути дозволена головним інженером за умови, що об’ємний вміст кисню в ємності складає не менше 20 %, а вміст шкідливих парів і газів в ємності не перевищує гранично допустимих концентрацій (ГДК) цих речовин у повітрі робочої зони. При цьому необхідно виключити можливість потрапляння шкідливих, вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних парів і газів зовні або виділення їх з відкладень, футеровки і т. п. Заходи, щодо безпечного виконання робіт всередині апаратів без засобів індивідуального захисту органів дихання, повинні бути викладені у загальнозаводській інструкції з організації та проведення газонебезпечних робіт, в інструкціях на робочим місцям (цехових), а також у наряді-допуску.

Робота всередині колодязів, колекторів, в тунелях і траншеях та інших аналогічних пристроях і спорудах без засобів захисту органів дихання забороняється.

Після закінчення робіт всередині ємності відповідальний за їх проведення перед закриттям люків повинен особисто переконатися, що в ємності не залишилися люди, прибраний інструмент, матеріали, не залишилося сторонніх предметів, та зробити про це запис у наряду-допуску.

Проведення робіт у колодязях, каналізаційних мережах, тунелях та подібних спорудах необхідно узгодити (підпис в наряді-допуску) з начальниками цехів, технологічно пов’язаних з цими об’єктами, якими повинні бути вжиті заходи, що виключають залпові викиди шкідливих і вибухонебезпечних продуктів до місця проведення робіт.

На період проведення робіт відкриті люки колодязів повинні бути огороджені, а в нічний час освітлені.

При нанесенні захисного покриття на внутрішню поверхню ємності, що  супроводжується виділенням шкідливих і вибухонебезпечних речовин, слід передбачати примусове видалення цих речовин.

Вогневі роботи в ємностях проводять при повністю відкритих люках (лазах) і повітрообміні, що забезпечує нормальний повітряний режим у зоні роботи. При їх проведенні оформляють наряд-допуск, а також дозвіл на проведення вогневих робіт у відповідності з вимогами Типової інструкції з організації безпечного проведення вогневих робіт на вибухонебезпечних пожежонебезпечних об’єктах.