Інформація для надрокористувачів

Інформаційна картка адміністративної послуги з визначення порядку та строків розгляду проектів гірничих відводів

Графік погодження планів розвитку гірничих робіт на 2021 рік


Надрокористувачам

 

Відповідно до статей 51,53 Кодексу України про надра та статей 19, 24 Гірничого закону України користувач надр зобов’язаний забезпечити дотримання вимог технічних проектів розробки родовищ корисних копалин, планів розвитку гірничих робіт, відбору та витрат питних вод.

В межах реалізації державної політики у сфері охорони праці (в частині безпечного ведення робіт) та користування надрами (в частині здійснення державного гірничого нагляду) під час розробки родовищ корисних копалин, погодження планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення, а також планів відбору та втрат підземних вод на підприємствах міста Києва та Київської області, що видобувають тверді та рідкі корисні копалини, будуть проводиться згідно графіку.

Відповідно до п.17 Положення про Головне управління Держпраці у Київській області від 03.08.2018 року №84, розгляд матеріалів буде проводитись у відповідності з чинним законодавством з охорони праці, промислової безпеки, а також ведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням в частині державного гірничого нагляду.

Матеріали для розгляду необхідно подати в листопаді-грудні поточного року. Для уточнення часу проведення погодження матеріалів необхідно завчасно звернутись до відділу гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Київській області: за адресою вул.Вавілових, 10, м.Київ, 04060 або за телефонами: 044-481-50-81, 044-481-50-77; е-mail: 4815057@i.ua

Інформація щодо збирання, накопичення, обліку, зберігання та аналітичної обробки результатів геологічних, геофізичних, гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень надр, моніторингу геологічного середовища і мінерально-сировинної бази публікується за посиланням – http://geoinf.kiev.ua/

Рекомендації щодо переліку необхідних документів для отримання Свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

Рекомендації щодо переліку необхідних документів для отримання Свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення


Рекомендації щодо переліку необхідних документів для погодження плану відбору води

Рекомендації щодо переліку необхідних документів для погодження плану відбору води

 1. Протокол №__ розгляду Плану відбору та витрат питних підземних вод з свердловин №__ на 2021 рік (з наявними вільними рядками для зауваження. Протокол не підшивається).

 2. Титульний лист.

 3. Коротка пояснювальна записка:

  1.  Розрахунок водоспоживання та водовідведення та процент втрат за рік:

   • Довідка про обсяг видобутку артезіанської води за 2020 рік;

   • Довідка про обсяг запланованих обємів видобутку артезіанської води на 2021 рік.

  2. Протоколи мікробіологічного дослідження води;

  3. Протоколи хімічного дослідження води;

  4. Календарний план робіт на заміри рівня води в свердловинах №__;

 1. Таблиця по свердловинах/щомісяця/в цілому/об’єм води за рік Додаток_1.

Супроводжувальні документи:

 1. Спеціальний дозвіл на користування надрами (з угодою про умови користування надрами з додатками – програмою робіт та ін.).

 2. Дозвіл на спецводокористування.

 3. Довідка з державного реєстру (ЄДРПОУ).

 4. Статут підприємства (витяг про вид діяльності пов’язаний з експлуатацією свердловин).

 5. Наказ про призначення відповідального профільного фахівця з виконання обов’язків надрокористувача при експлуатації свердловин по забезпеченню повноти геологічного вивчення, раціонального, комплексного використання та охорони надр, або про створення гідрогеологічної служби підприємства під час гідрогеологічного супроводу.

 6. Протокол затвердження запасів корисних копалин ДКЗ (при наявності).

 7. Проект зон санітарної охорони (ЗСО).

 8. Графік ППР підприємства.

 9. Проект (технологічна схема) розробки родовища або дослідно-промислової розробки (для ознайомлення.

 10. Копія Акта гірничого відводу (для мінеральних вод).

 11. Копія декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки або дозвільна документація, яка була видана до внесення змін постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №207 “Про внесення змін до порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”.

 

 

Матеріали в 2 екземплярах повинні бути підшиті або скріплені, сторінки пронумеровані та завірені печаткою.

Матеріали для розгляду необхідно подати в грудні 2020-січні 2021 року. Для уточнення часу проведення погодження матеріалів необхідно завчасно звернутися до відділу гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Київській області за адресою: вул. Вавілових, 10, м.Київ, 04060 або за телефоном 044-481-50-76


Рекомендації щодо переліку необхідних документів для погодження плану розвитку гірничих робіт

Рекомендації щодо переліку необхідних документів для погодження плану розвитку гірничих робіт

Довідки:

 1. Про наявність спеціалістів (за штатним розкладом).

 2. Про наявність обладнання, машин та механізмів (балансових та орендованих).

Копії:

 1. Спеціального дозволу на право користування надрами.

 2. Акту гірничого відводу для родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.

 3. Акту гірничого відводу для родовищ корисних копалин місцевого значення, тим суб’єктам господарювання, яким було видано документ Київською обласною радою чи міською Радою народних депутатів.

 4. Державного акту або договору оренди земельної ділянки для потреб, пов’язаних з користуваннями надрами.   

 5. Виписки з протоколу ДКЗ України про запаси.

 6. Наказів про відповідальних за ведення гірничих і геолого-маркшейдерських робіт.

 7. Декларацій на виконання робіт підвищеної небезпеки, та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (за наявності) та дозвільна документація, яка була видана до внесення змін постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №207 «Про внесення змін до порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

 8. Документів про освіту, кваліфікаційну підготовку та навчання з питань охорони праці керівників підприємства(робіт) та відповідальних осіб.

 9. Довідки з ЄДРПОУ про реєстрацію підприємства із зазначенням видів діяльності за КВЕД.

 10. Комплексних заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

 11. Заходів зі створення безпечних умов при проведенні вибухових робіт, затверджених технічним керівником підприємства та погоджених керівником вибухових робіт (у разі ведення таких робіт).

 12. Протоколів атестації робочих місць.

Паспорти:

 1. Завантаження автосамоскидів.

 2. Ведення гірничих робіт (розкривних, видобувних, та інш.).

 3. Паспорти на обладнання, машини та механізми, устаткування підвищеної небезпеки.

Інше:

 1. Виписки зі статуту підприємства про право розробки родовища корисних копалин та переробки мінеральної сировини.

 2. Протокол спільного розгляду Плану розвитку гірничих робіт (з інформацією про обсяги видобувних, розкривних робіт, та втрат за минулий рік та планові обсяги на наступний рік) – 2 прим. (не підшиваються).

Інформація щодо оформлення документів, які надаються на розгляд до відділу гірничого нагляду

Всі документи надаються в двох екземплярах, повинні бути зшиті, пронумеровані та затверджені печаткою підприємства.

Підприємства або об’єкти, які розпочинають роботи вперше, річні плани подають поза графіком.

Річний план розглядається за наявності Технічного (Робочого) проекту розробки родовища корисних копалин у присутності уповноважених осіб користувача надр, які є фахівцями з відповідних питань, у тому числі одного з керівників суб’єкту господарювання.

Результати розгляду річного плану оформлюються протоколом. За результатами розгляду можуть бути прийняті рішення з погодження річного плану або відмови у погодженні чи переносу дати розгляду.

Протокол розгляду річного плану підписується діючою комісією, очолюваною заступником начальника, склад якої затверджується начальником Головного управління Держпраці у Київській області. Комісія вважається правомочною, якщо до її складу входять не менш як три особи.

На графічних матеріалах ставиться спеціальний штамп з написом «Погоджено» і підписом начальника відділу гірничого нагляду та розшифровкою підпису.

Виконання гірничих робіт без погодження з Головним управлінням Держпраці у Київській області, а також з відхиленням від погодженого річного плану не допускається.

При виявлені в ході ведення гірничих робіт змін у геологічних, гідрогеологічних і гірничотехнічних умовах розробки родовища чи розробки окремих виїмкових одиниць, необхідні зміни повинні вноситися в річний план за погодженням з Головним управлінням  Держпраці у Київській області.

Особи, які допустили порушення погоджених планів та вимог діючих нормативно-правових актів з охорони праці, притягуються до відповідальності згідно діючого законодавства.